ปี 2562/2
Courses 
20000-1202-English-Listening-Speaking-Teacher-Elsie
2000-1207-English-for-Technology-Teacher-Elsie
20000-1205-English-Reading-Publications-in-Daily-Life-Teacher-Kim
20000-1204-Listening-and-Speaking-2-Teacher-Elsie
2000-1203-English-Listening-Speaking-1-Teacher-Kim
20000-1202-Listening-and-Speaking-Teacher-Elsie
2000-1204-English-Listening-Speaking-2-Teacher-Kim
20000-1202-English-Listening-Speaking-Teacher-Kim
การเขียนในชีวิตประจำวัน 2000-1206 ครูทัศน์มน หงษ์ยน
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 2000-1106 ครูทัศน์มน หงษ์ยน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1102 ครูทัศน์มน หงษ์ยน
ทักษะชีวิตและสังคม รหัส 2000-1502 เทอม 2/2562 อ.ยุ้ย นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 20000-1301 เทอม 2/2562 อ.ยุ้ย นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301 เทอม 2/2562 อ.ยุ้ย นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000-1303) ครูปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม (20000-1406) ครูปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิด (20000-1409) ครูปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (2000-1403) ครูปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (20000-1402) ครูปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (20000-1401) ครูปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม รหัส 3000-1601 เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัส 2001-1001 เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
พลศึกษาเพือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง รหัส 20000-1604 เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัส 20000-1603 เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
เพศวิถีศึกษา รหัส 20000-1602 เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
วัฒนธรรมอาเซียน รหัส 20000-1507 เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัส 20000-1502 เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม รหัส 20000-1501เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รหัส 2000-1610 เทอม 2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว
การป้องกันคนเองจากภัยสังคม รหัส 2000-1604 เทอม2/2562 อ.อาร์ม นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว